• Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO/ VA meeting in Khan Pur

  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-2
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-3
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-4
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-5
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-6
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-7
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-8
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-9
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-10
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-11
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Khan Pur-12