• Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO/ VA meeting in Rahim Yar Khan

  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-2
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-3
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-4
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-6
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-7
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-10
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-5
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-8
  Mr. Amjad (ASM Rahim Yar Khan) conducting VO-VA meeting in Rahim Yar Khan-9